2021

Eerste succes van de Knoperij

IMG0614
IMG0613
IMG0612

Isolatiemateriaal

Bij de restauratie van een 17e eeuwse woning in Oudewater kwam een in eerste instantie onbekend isolatiemateriaal tevoorschijn. De ruimte tussen het gemetselde keldergewelf en de vloerplanken was gevuld met een dikke laag (20 cm) half bolvormige, droge, harde schilletjes. Die bleken afkomstig van vlasplanten: het waren delen van de vruchtjes waar het lijnzaad in zat. In Nederland wordt niet veel vlas meer geteeld; één van de weinige plekken waar vlas nog gekweekt wordt is op de akkers rondom Schiphol, namelijk op die plaatsen waar bijvoorbeeld haver of maïs niet toegestaan is vanwege de vogels die zij aanlokken.
De loonwerker die er het vlas oogst, kan als er gegadigden voor zijn de vlasdoppen wel apart houden, maar omdat er momenteel alleen klanten zijn voor het lijnzaad worden de doppen uitgestrooid en later mee ondergeploegd.

Vlasdoppen-Isolatie
Vlasdoppen-Isolatie3
vlasdoppenGedorst

Krantenartikelen "Oorkonde voor stichting De Kievit" en "Kasgeld verdeeld"

Stichting Hugo Kotestein heeft een donatie ontvangen als dank voor de jarenlange steun die de stichting gegeven heeft aan de Kerngroep Bredius bij haar inzet om het Landgoed Bredius in oude staat te herstellen en te behoeden voor aantasting door woningbouw.

Link: Krantenartikelen "Oorkonde voor stichting De Kievit" en "Kasgeld verdeeld"

Verzoek monumentenstatus van voormalig gemeentehuis Kamerik

Aan het plantsoen achter de hervormde kerk van kamerik staat het uit 1955 stammende voormalige gemeentehuis van Kamerik.
In 2019 is het pand door de huidige eigenaar geheel gerenoveerd en intern aangepast aan moderne eisen voor een kantoorfunctie. Hierbij zijn veel originele details behouden en hersteld. Bijzonder zijn de entreehal met monumentale trap en de nog geheel intacte raadzaal ...

Lees hier het volledige artikel.

 

Jaarverslag 2020

Het Jaarverslag 2020 van de Stichting Hugo Kotestein is verschenen.

Tuin met cultuurhistorische waarde aangetast

In het oude centrum van Montfoort zijn er vier tuinen met bestemming Tuin CW. Dat betekent dat deze tuinen cultuurhistorische waarden hebben. Stichting Hugo Kotestein (SHK) heeft geconstateerd dat één van deze tuinen, gelegen aan de Vrouwenhuisstraat, de afgelopen tijd een metamorfose heeft ondergaan.

De tuin, ingeklemd tussen Achterstraat en Achterbaan en omgeven door binnen stadsmuren, was een groene long in het centrum en is recent gesplitst. Dat is toegestaan, maar er zijn oude bomen gerooid en er zijn afscheidingen aangelegd. En dat is volgens het bestemmingsplan zonder vergunning niet toegestaan. De tuin CW dreigt hierdoor verloren te gaan.

Volgens de stichting, die opkomt voor het cultuurhistorisch erfgoed, is dit de tweede tuin die nu wordt bedreigd. Eerder is de kloostertuin achter de Commanderije al heringericht, waardoor deze aanzienlijk is versteend.

De gemeente Montfoort is op de hoogte van de situatie en stelt een onderzoek in.

SHK vindt dat de tuin van de hervormde pastorie aan de Hofstraat een voorbeeld is van hoe het moet. Een echte stadstuin met binnen stadsmuren, die goed wordt onderhouden en terecht de titel verdient.

De stichting heeft er bij de gemeente op aangedrongen snel in overleg te gaan met de eigenaren van de tuin om de schade te herstellen.

 

Geen nieuwe pastorie op het Weitje van Spruit

weitje van spruitDe werkgroep Montfoort-Linschoten heeft een zienswijze inzake het voorontwerpbestemmingsplan Nieuwe Zandweg 11/ in Linschoten ingediend

SHK verzet zich tegen de voorgenomen bestemmingsplanwijziging die de bouw van een woning op het lokaal bekende “Weitje van Spruit” mogelijk moet maken. Onze bezwaren betreffen de daarmee gepaard gaande aantasting van het beschermd dorpsgezicht en cultuurhistorische waarden van het gebied, het verdwijnen van dit bijzondere stukje groen in het dorp en het verdwijnen van het huidige zicht op de kerk.
Hoe kan met de bouw van een nieuwe woning zoals nu geprojecteerd, gegarandeerd worden dat er geen aantasting plaatsvindt ?

SHK begrijpt de wens van de kerk om de oude pastorie te verkopen, maar ziet dit met name financieel gedreven. De oude pastorie aan de Dorpstraat kan veel opbrengen wat kan worden geïnvesteerd in De Wingerd of in een nieuw onderkomen voor de dominee en het gezin. SHK is van mening dat het naast het Weitje gelegen bestaande huis van Spruit kan worden verbouwd tot pastorie. Daarbij gaat SHK ervan uit dat de westkant van dit bestaande huis gehandhaafd blijft op de huidige plek en dat enige uitbreiding richting de begraafplaats nodig is. Daarbij blijft het bestaande zicht op de kerk nagenoeg gehandhaafd en blijft deze waardevolle plek open en groen.

Een gedeelte van het plangebied, het stuk het dichtst bij de kerk, valt onder het juridisch Beschermd Dorpsgezicht. Het juridische bestemmingsplan "Beschermd Dorpsgezicht" is om de omgeving te vrijwaren van visuele aantasting, wat in het onderhavige geval wel degelijk gebeurt.
Linschoten is van oorsprong een lintdorp. Langs de Dorpstraat is dat nog goed te zien en bewaard gebleven. Bezijden de lintbebouwing neemt de bebouwingsdichtheid snel af en gaat over in openheid en groen. Het Weitje van Spruit is als onderdeel van deze structuur van grote waarde en betekenis.
Over het Weitje van Spruit heen is de middeleeuwse kerk, hoger op een rivierduin gelegen, goed te zien. Als er een woning op het Weitje van Spruit komt, gaat dit ten koste van deze unieke zichtlijn. Dit element is onvoldoende meegewogen in het voorontwerp. De alinea cultuurhistorie is überhaupt erg beknopt en vertelt ook niet van deze gave en bijzondere lintstructuur.

SHK attendeert de gemeente ook op de rij esdoorns langs de Nieuwe Zandweg voor het plangebied. Al deze bomen staat op de waardevolle bomenlijst en genieten bescherming. Het is gezien de grote kroonprojectie onverstandig onder of dicht tegen deze projectie aan een woning te bouwen.

SHK vindt dat het onderdeel cultuurhistorie onvoldoende is meegewogen,
Beschermd dorpsgezicht geldt voor een gedeelte van het hele perceel maar heeft in feite uitstraling naar het hele perceel. Het bouwen van een woning vinden wij een onevenredige aantasting van de waarden van het Beschermd Dorpsgezicht.
SHK is van mening dat de bouwbestemming niet in dit perceel moet worden opgenomen.

Stichting Hugo Kotestein doet historisch onderzoek naar Vestingwerken Woerden

Werkgroep Woerden van Stichting Hugo Kotestein heeft een onderzoeksrapport gemaakt over de Vestingwerken van Woerden. Aanleiding voor het onderzoek is de discussie die onlangs in de gemeenteraad gevoerd is over het plan voor een wandelpad naast de Hogewal en de bastions met de twee begraafplaatsen. Om zo’n pad te realiseren moet een strook van de binnengracht worden gedempt.

De Hogewal en de binnengracht zijn onderdeel van de Woerdense Vestingwerken, die op de rijksmonumentenlijst staan.

Het onderzoeksrapport gaat over de vraag of er tussen 1500 en 1900 naast de binnenwal ooit een vlakke oeverstrook heeft gelegen, die een functie had in de stadsverdediging.

Het onderzoek is uitgevoerd door tientallen historische kaarten en afbeeldingen uit het gemeentearchief te bestuderen en te analyseren. Daarnaast zijn veel boeken en rapporten over de geschiedenis van Woerden geraadpleegd. In het rapport wordt het onderzoek toegelicht en de uitkomst vermeld. Naast de vele geselecteerde kaarten en afbeeldingen is nog een twintigtal historische illustraties opgenomen.

Diverse episodes uit de Woerdense geschiedenis, waarbij de verdedigingswerken een rol speelden, worden in het rapport beschreven. De conclusie van het onderzoek is dat zo’n pad, onderlangs de binnenwal en bastions, er in de onderzochte periode niet is geweest.

In het slotadvies van het rapport roept Stichting Hugo Kotestein het gemeentebestuur op het rijksmonument Vestingwerken niet aan te tasten door een deel van de binnengracht te dempen voor aanleg van het wandelpad. Informatie doorgeven aan geïnteresseerd publiek kan ook op een andere manier. Stichting Hugo Kotestein is bezig met een alternatief plan hiervoor.