Aktiviteiten Werkgroepen

De activiteiten van het bestuur en werkgroepen ter realisering van de doelstelling zijn divers en geschakeerd.


 Deze werkzaamheden omvatten o.a.:

 • een inbreng te leveren bij stads- en dorpsvernieuwing
   
 • bij de besturen en medewerkers van gemeente, provincie en rijk aandacht te vragen voor monumenten, andere beeldbepalende objecten, karakteristieke stads- en dorpsgezichten
   
 • te reageren op ruimtelijke plannen zoals structuur- en bestemmingsplannen te reageren volgens de vastgestelde procedures op bouwplannen die een object of de omgeving in de zin van monumentenbeleid of cultuurhistorie tekort doen
   
 • adviezen te geven aan eigenaren van monumenten en beeldbepalende panden over vergunningen, verordeningen en subsidies
   
 • onderzoek te doen of onderzoek te stimuleren naar de mogelijkheid tot behoud van monumenten en beeldbepalende panden
   
 • middelen te verkrijgen voor de restauratie van monumenten, bijvoorbeeld door de totstandkoming en het functioneren te bevorderen van instituten als een stichting Stads- of Dorpsherstel of een Monumentenfonds
   
 • bij een breed publiek de belangstelling te vergroten voor de monumentenzorg en ruimtelijke kwaliteit (onder meer door uitreiking van de jaarlijkse Hugo Kotesteinoorkonde, deelnemen aan de Open Monumentendag en publiciteit)