Inspraak namens HK in  Commissie Omgeving 12 mei 2011

 

Nadere toelichting bij onze brief van 21 april, nr. 11.006220.

In 2010 zijn aanvragen voor de sloop en herbouw van een cultuurhistorisch waardevolle schuur in Kamerik en een karakteristieke boerderij in Zegveld ingediend. Het bestemmingsplan bevat een verbodsbepaling voor sloop/herbouw van monumenten, cultuurhistorisch waardevolle en karakteristieke panden. B&W kunnen alleen een ontheffing verlenen indien sprake is van zeer slechte bouwkundige staat, die is aangetoond conform NEN2767 en mits zoveel mogelijk van de oorspronkelijke materialen worden hergebruikt.

Aan beide voorwaarden is bij beide objecten niet voldaan. Dit blijkt uit onze eigen waarneming tbv de gemeentelijke monumentencommissie en ook en vooral uit de ambtelijke adviezen aan B&W.
Desondanks hebben B&W in hun vergadering van 7 december 2010 toch besloten de ontheffingen te verlenen.

Daarop heeft de Stichting Hugo Kotestein contact opgenomen met de jurist van de gemeente met de vraag of tegen dit besluit bezwaar gemaakt kan worden. Antwoord was dat gewacht moest worden tot de verleende vergunningen werd gepubliceerd op de gemeentepagina van de Woerdense Courant. Nadat wij enige maanden later constateerden dat de cultuurhistorisch waardevolle schuur was gesloopt, bleek ons bij navraag dat de betreffende vergunning reeds twee maanden geleden was afgegeven, maar niet is gepubliceerd. De bezwaartermijn was intussen verstreken. De vergunning is tot op de dag van vandaag nooit gepubliceerd.

B&W zijn in deze zaak duidelijk ‘hun boekje te buiten gegaan’. Vanuit B&W werd bevestigd dat het overtreden van de bestemmingsplanvoorschriften bewust is gedaan, en dat het niet publiceren hiervan een ongelukje zou zijn. Zoals u zult begrijpen hebben wij onze twijfels of het niet publiceren juist bij deze zaak, waarin wij hadden aangekondigd bezwaren te hebben, op toeval berust.

Wij kunnen begrip hebben voor het feit dat dit college wat ruimere mogelijkheden voor de burger zou willen scheppen dan bij het huidige beleid, zoals vervat in de bestemmingsplanvoorschriften, mogelijk is. Zij zou dan bij de gemeenteraad voorstellen moeten indienen voor het verruimen van de mogelijkheden. In de tussentijd dienen de wethouders zich uiteraard aan de wet te houden.

Wij vrezen dat in bovenstaand geval doelbewust in strijd met de regels is gehandeld en menen dan ook dat een onderzoek naar de feiten hier op zijn plaats is. Er dient vervolgens correctief opgetreden te worden teneinde herhaling in de toekomst te voorkomen. De gemeenteraad is hiervoor de aangewezen instantie.

Enige haast is geboden. Wij hebben informatie dat zeer binnenkort vergunning voor de sloop en nieuwbouw van het tweede object van het omstreden B&W besluit, een karakteristieke boerderij aan de Rondweg in Zegveld, zal worden afgegeven. Ook hier worden de bestemmingsplanvoorschriften bewust overtreden.

U als gemeenteraad heeft de regels vastgesteld, en u dient er vervolgens ook op toe te zien dat ze door burgers, maar vooral ook door het college, worden nageleefd.

Namens de stichting Hugo Kotestein,
H.F. Kuiper