Brief aan Raad Woerden betreffende sloop Houtdijk 17

Geachte leden van de raad van de gemeente Woerden

Blijkens de publicatie ‘Monumenten in Nederland’ van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg is het complex Houtdijk 17 één van de vier belangrijkste boerderijcomplexen van Kamerik.

Eind 2010 is vergunning gevraagd het in het bestemmingsplan als ‘cultuurhistorisch waardevol’ geklasseerde bijgebouw bij de boerderij Houtdijk 17 te slopen en te vervangen door nieuwbouw.

Het ter plaatse vigerende bestemmingsplan bevat echter een verbodsbepaling voor de sloop en herbouw van cultuurhistorisch waardevolle bijgebouwen. B&W zijn echter bevoegd hier vrijstelling van te verlenen indien er sprake is van zeer slechte bouwkundige staat, aangetoond conform NEN2767. Tevens dient dan bij de herbouw zoveel mogelijk van de oorspronkelijke materialen te worden hergebruikt. (art. 35.6)

Uit het ambtelijke advies aan B&W blijkt echter dat de zeer slechte bouwkundige staat niet is aangetoond. Verder blijkt ons uit de goedgekeurde bouwtekening dat niet is voorzien in hergebruik van de oorspronkelijke materialen (alle hout wordt hardhout, de dakconstructie wordt uitgevoerd met stalen spanten, wijziging type dakbedekking) en dat in de gevels aanzienlijke wijzigingen t.o.v. de originele situatie worden aangebracht.

Desondanks hebben B&W in hun vergadering van 7 december 2010 besloten akkoord te gaan met sloop en herbouw van dit cultuurhistorisch waardevolle object. (besluit 10A.00999)
Dit contrair aan het interne ambtelijk advies terzake.

Wij hebben in januari 2011 contact opgenomen met de jurist van de afdeling RO met de vraag of bezwaar tegen dit besluit open staat. Hierop werd ontkennend geantwoord. Wij dienden te wachten tot publicatie van de vergunning voor sloop en herbouw, waarna wij bezwaar konden maken.

Toen wij begin maart 2011 vaststelden dat het object reeds gesloopt was, hebben wij navraag gedaan bij het omgevingsloket op het stadhuis.
Daar bleek ons dat de vergunning reeds op 8 februari 2011 is afgegeven, maar dat deze niet is gepubliceerd. De wettelijke termijn (6 weken) voor het indienen van bezwaar was intussen reeds verstreken.

Resumerend: ons inziens is er drie maal incorrect gehandeld.
1. De toestemming voor sloop en herbouw van het object is in strijd met de relevante bepalingen in het bestemmingsplan.
2. Er is geen sprake van herbouw, maar van een nieuwbouwplan. Het nieuw te bouwen object heeft een afmeting van 161m2. Voor nieuwbouw geldt ter plaatse echter een maximum van 100m2.
3. De wettelijke mogelijkheid voor bezwaar door belanghebbenden is ontweken door de vergunning niet te publiceren. Binnen onze organisatie wordt er openlijk aan getwijfeld of dit op toeval berust. Wij hebben immers reeds in een vroeg stadium te kennen gegeven gefundeerde bezwaren te hebben.

Wij brengen dit onder uw aandacht omdat wij niet anders kunnen dan vaststellen dat bovengenoemde procedure flagrant in strijd is met wettelijke regels en met bepalingen uit het bestemmingsplan die uw gemeenteraad heeft vastgesteld.
Wij vrezen zelfs dat hier sprake is van doelbewust handelen, wat het allemaal nog ernstiger zou maken. Wij menen dan ook dat een grondig onderzoek op zijn plaats is en dat - als de feiten zijn vastgesteld - correctief moet worden opgetreden teneinde herhaling in de toekomst te voorkomen.

Met vriendelijke groet,

H.F. Kuiper
Stichting Hugo Kotestein.

Kopie aan: raadsleden, B&W Woerden, Wolters, Zwaneveld, pers, eigenaar Houtdijk 17