Inspraak namens HK in Commissie Ruimte 9 juni 2011

Opmerkingen n.a.v. raadsinformatiebrief over procedure Houtdijk 17. Er wordt in de raadsinformatiebrief uitsluitend ingegaan op  het niet publiceren van een verleende vergunning. Dit is echter maar bijzaak. Hoofdzaak is dat hier een ontheffing op het voor dit cultuurhistorisch waardevolle object geldende sloopverbod is verleend zonder dat aan de hiervoor geldende vereisten, zoals vastgelegd in de bestemmingsplanvoorschriften, is voldaan.


De wethouder beroept zich op mededelingen van de eigenaar dat instortingsgevaar zou dreigen vanwege funderingsproblemen. Het meer dan 100 jaar oude pand is (was) op staal gefundeerd op een ondergrond van zand en klei. Dit is volstrekt gebruikelijk langs de Rijnoevers en in grote delen van de stad Woerden. 

Onafhankelijke beoordeling door meerdere leden van de monumentencommissie en de gemeentelijke deskundige heeft opgeleverd dat er geen sprake was van een acute funderingsproblemen. Wij zijn in het bezit van recent fotomateriaal van het pand dat dit ondersteunt. Wij moeten dan ook constateren dat fictieve funderingsproblemen zijn opgevoerd om een in redelijke staat verkerend bouwwerk alsnog slooprijp te doen verklaren.  

De in de bestemmingsplanvoorschriften opgenomen eis dat zoveel mogelijk oorspronkelijk materiaal bij de herbouw gebruikt moet worden wordt niet als voorwaarde vermeld in de bouwvergunning en er wordt evenmin aan voldaan bij het voorliggende bouwplan.

In de raadsinformatiebrief wordt verder melding gemaakt van voorgenomen overleg met onze stichting in verband met vergunningverlening voor sloop en herbouw van een boerderij aan de Rondweg 17 in Zegveld. Ook hier hebben B&W reeds besloten medewerking te verlenen en ook hier is evenmin voldaan aan de eisen die het bestemmingsplan stelt.
Wij zijn verheugd over uw aanbod ons te betrekken bij de vergunningsaanvraag voor het pand Rondweg 17. Anders dan op Houtdijk 17 is een vergunning voor sloop en herbouw van dit pand nog niet afgegeven. Het pand staat er nog.
Wij zien uit naar constructief overleg wat er hopelijk in resulteert dat een oplossing wordt gevonden. Ons uitgangspunt daarbij is handhaving van de voor dit karakteristieke pand geldende beschermende bepalingen van het bestemmingsplan.

Tenslotte
De dorpskern van Kamerik heeft sinds 1966 de status van rijksbeschermd stadsgezicht.
Het geheel of gedeeltelijk slopen van gebouwen en het rooien van bomen is hier niet toegestaan zonder speciale vergunning. Een schriftelijk advies van de gemeentelijke monumentencommissie is verplicht vóór een dergelijke vergunning kan worden afgegeven.
Onlangs is een sloopvergunning afgegeven en is toestemming verleend drie bomen midden in de dorpskern te rooien. Dit ondanks het feit dat de vereiste aanlegvergunningen niet zijn afgegeven en de monumentencommissie is niet geraadpleegd over deze ingrepen.

Ook hier wordt schade aan cultuurhistorisch waardevolle objecten toegebracht doordat B&W in strijd met de regels vergunningen heeft afgegeven respectievelijk voornemens is af te geven.
Wij doen dan ook een beroep op uw raad om er op toe te zien dat de regels, zoals die gelden ter bescherming van cultuurhistorisch waardevolle objecten, correct worden nageleefd.  

Namens de stichting Hugo Kotestein,

H.F. Kuiper