Informatie Stichting

Hugo Kotestein

Het bestuur van de stichting bestaat uit de voorzitters van de werkgroepen (zie Contactpersonen (werkgroepen) Hugo Kotestein in uw regio )  en een dagelijks bestuur dat bestaat uit :

Voorzitter    Loes Bakker

Penningm   Magdaleen Mulder

Secretaris   Mieke van Deuren

 

Correspondentie adres :

Stichting Hugo Kotestein

P/a Het Jaagpad 56

3461 HC Linschoten

 

telefoon              0348-482582

postgironummer  NL60INGB0003551080

t.n.v.    Stichting Hugo Kotestein

e-mail                info@hugokotestein.nl

website              www.hugokotestein.nl

 

De Stichting is in het bezit van het ANBI certificaat.

Het fiscaalnummer is :  8040.47.698

 

 

Interessante links

 

 

 

huisRiCentrumOp 19 september 2020 heeft wethouder Kok van de gemeente Oudewater de Hugo Kotestein oorkonde uitgereikt aan de eigenaars van het woonhuis Leeuweringerstraat 52 in Oudewater vanwege de buitengewoon zorgvuldige en fraaie restauratie van het oude pand. Het huis is in 1895 gebouwd als 'dienstwoning' voor het hoofd van de St. Franciscusschool, en altijd als zodanig in gebruik geweest tot de school in 1984 de deuren sloot. Het toenmalige schoolhoofd ('Meester Rutten') is er blijven wonen en heeft het drie jaar geleden aan de huidige eigenaars verkocht.
De uitreiking vond vanwege de corona-beperkingen plaats in de St. Franciscuskerk, waar het mogelijk was met inachtneming van de regels van dat moment de ceremonie te laten plaatsvinden. Er waren 54 genodigden aanwezig.

Toelichting op de voordracht en motivatie:
Er is met veel toewijding en vakmanschap aan het huis gewerkt om zowel het historisch aanzicht als het interieur te behouden en er tegelijkertijd een woning naar eigentijdse standaard van energiebeheer, comfort en veiligheid van te maken. Dat is begonnen met het zorgvuldig 'strippen' van het interieur, waarbij de originele tegelvloer op de benedenverdieping onder een later aangebrachte egalisatielaag tevoorschijn kwam, verlaagde plafonds brachten originele plafonds aan het licht en tijdens het strippen kwam het 'visitekaartje' van de aannemer in 1895 tevoorschijn in de vorm van een plankje met zijn naam (Dionisius), datum en het object. Het pand is anno 2018-2020 door zijn achterkleinzoon Dionisius, eveneens aannemer, gerestaureerd. Bijzondere vermelding verdienen de groen geglazuurde raamdorpelstenen, waarvan er in de loop van de voorbije 120 jaar een aantal afgebroken, beschadigd of uit hun zetting gevallen waren. De eigenaars zelf hebben stad en land afgezocht om een paar honderd vervangende stenen te laten bakken en in de juiste kleur te laten glazuren. Na enkele afgekeurde monsters en partijen zijn de goedgekeurde stenen geglazuurd door Koninklijke Tichelaar in Makkum.

plankje2

Oude stadsmuur van MontfoortIn een persbericht laat de gemeente Montfoort weten vergunning verleend te hebben voor het aanbrengen van een raam in de historische stadsmuur. De stadsmuur is een rijksmonument; de ingreep waar vergunning voor verleend is, valt binnen de bevoegdheden van de gemeente.

De gemeente (in casu de Omgevingsdienst Regio Utrecht) heeft advies gevraagd aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke kwaliteit en monumenten, waarvan de leden door het college van B en W zijn benoemd. De organisatie en uitvoering daarvan zijn bij de stichting MooiSticht neergelegd, een advies- en expertisebureau. De consulent van MooiSticht heeft meermaals de situatie bekeken en in overleg met de aanvragers en de leden van de adviescommissie een beargumenteerde afweging gemaakt. Daarbij is onder andere gekeken naar de afmetingen, de constructie zonder zichtbaar kozijn (aan de binnenzijde van de muur) en eventuele alternatieven. De conclusie is dat een lichtvenster in de stadsmuur voor de bewoners belangrijk is en in deze vorm het best passend.

Wethouder Ivo ten Hagen: “Het is bij eventuele aanpassingen van rijks- of gemeentelijke monumenten goed alle belangen af te wegen. Er is in de monumentenwereld een soort stromingenleer. De ene stroming zegt dat alles geconserveerd moet worden zoals het is, zelfs herstel is op de grens van aantasting van het monument. De andere stroming wil monumenten een functie geven in de samenleving en staat toe dat er kleine aanpassingen zijn die tegenwoordig noodzakelijk of gewenst zijn zoals buitenlicht, isolatie, aanpassingen voor water, elektriciteit en verlichting.
Het is duidelijk dat bij het verlenen van deze vergunning deze twee verschillende stromen zichtbaar zijn. Dat leidt zelfs onder deskundigen tot heftige debatten, je kan het dus nooit voor iedereen goed doen. In deze zaak is echt met alle zorgvuldigheid een afweging tussen de belangen gemaakt, ik sta voor de hier gemaakte keuze. Tegen de vergunningverlening staan uiteraard de gebruikelijk bezwaarmogelijkheid open.”


Gat in stadsmuur van Montfoort?

Nou ja een gat….110 x 25 centimeter! Als het aan de aanvrager van de vergunning en aan de gemeente Montfoort ligt dan komt er in één van de huizen in de Molenstraat (die tegen de muur zijn aangebouwd) een raam in de oude stadsmuur, een rijksmonument. Rob Jonkers (Lokaal Montfoort) heeft vragen aan het college gesteld, de Stichting Hugo Kotestein heeft een bezwaarschrift ingediend en de Stichting Behoud Monumenten Montfoort (SBM) gaat dat deze week doen.
Op Facebook gaan de voor- en tegenstanders 'lekker los' naar aanleiding van een artikel in een landelijke krant.
De aanvrager van de vergunning, een bewoner van de Molenstraat, heeft toestemming gekregen om een raam te plaatsen ter grootte van 110 centimeter hoog en 25 centimeter breed, model schietgat, met glas aan de binnenzijde van de dikke muur. Dat wil hij om meer daglicht in zijn huis te krijgen. De Stichting Behoud Monumenten Montfoort en Linschoten gaat de vergunning aanvechten. Peter Versloot en Gerard Rozendal (van de SBM) vinden dat de vergunning nooit had mogen worden verleend.
Versloot: "De oude stadsmuur van Montfoort is de afgelopen jaren voor veel geld opgeknapt. Dat is op een verantwoorde manier gebeurd. Over enige tijd zullen de reparaties nauwelijks meer opvallen en het instorten van delen van de muur is voorkomen. Vervelend dat er dan kort daarna een aanvraag wordt goedgekeurd om een raam te plaatsen."
Versloot begrijpt er niets van. Een paar jaar geleden keurde de toenmalige monumentencommissie (waar Versloot destijds zelf in zat) de plannen nog af. In 2019 werd die commissie door de gemeente Montfoort (voor bouwkundige en cultuur-historische adviezen) ingeruild voor het bureau Mooisticht. Dat bureau behandelde namens de gemeente ook de welstandszaken. De consulent van Mooisticht heeft bij de aanvraag geconcludeerd dat de woonkamer 'erg donker en gesloten van karakter' is. Volgens hen is er eigenlijk niet te ontkomen aan een enkele opening, mits zorgvuldig gedetailleerd en in overeenstemming qua uitvoering en verhouding met een van de 'schietgaten' elders in de muur.' Peter Versloot vindt het echter een grove inbreuk. "In een stadsmuur horen alleen schietgaten. Geen ramen! De SBM begrijpt de wens van de bewoner maar begrijpt niet dat er niet gekeken is naar andere manieren van lichtinval.
Deze week gaat het bezwaarschrift van de SBM de deur uit. "We doen dat niet om te pesten, maar om monumenten in Montfoort en Linschoten te behouden. Vooral dus omdat er andere mogelijkheden zijn om de woonkamer lichter te maken". De vraag blijft dus nog even; komt het gat er wel of komt het er niet?

Het oude postkantoor (Leeuweringerstraat 15) in Oudewater, is al meer dan 10 jaar speelbal van onroerend-goedspeculanten. Met een bouwvergunning is de huidige eigenaar begin 2019 begonnen aan een beoogde restauratie, maar heeft inmiddels achter de voorgevel zoveel gesloopt wat expliciet niet gesloopt had mogen worden, dat de gemeente, op herhaald aandringen van o.a. stichting Hugo Kotestein de eigenaar een bouwstop heeft opgelegd en de omgevingsvergunning nietig heeft verklaard.

Nieuws is, dat de eigenaar een nieuw plan van een andere architect heeft ingediend voor een nieuwe omgevingsvergunning.

Archeologische ontdekking in Montfoort

In Montfoort zijn resten gevonden van een middeleeuwse waltoren . 

Vermoedelijk is al een deel van de muur verdwenen en afgevoerd voordat de vondst werd gemeld.

Klik HIER voor het persbericht van de werkgroep Montfoort-Linschoten.

 

 

 

 

 

In Memoriam Jacques Zanen

Kort geleden overleed een bekende inwoner van Oudewater , Jacques Zanen.

Eén van zijn vele activiteiten was ook het medewerken aan de doelstellingen van  de Stichting Hugo Kotestein..

Klik HIER voor een In Memoriam

 

 

Historie van Harmelen

De serie Historie van Harmelen, geschreven door Pier Sinia, wordt afgesloten met een kort overzicht van de geschiedenis van de Hervormde Kerk.

Klik hier voor dit overzicht

HET JAARVERSLAG 2019 IS VERSCHENEN

 

Klik HIER voor het jaarverslag

 

Bedreiging van het Beschermd Dorpsgezicht van Linschoten

Het gezicht van de dorpskern Linschoten wordt wezenlijk bedreigd door de plannen m.b.t. de aanpassing van de omgeving van de St.Janskerk. Zowel de Kerk als de gemeente tonen weinig gevoel voor de historische uitstraling van de St.Janskerk.

Een beschrijving van de door SHK gesignaleerde probleem 

Persbericht :  Dorpsgezicht Linschoten verminkt  ?

De in een eerder bericht genoemde plannen m.b.t. de aanpassing van de omgeving van de St.Janskerk dreigen werkelijkheid te worden !

Lees HIER het persbericht

 

Aanpassingen omgeving St.Janskerk te Linschoten

Er worden plannen gemaakt voor aanpassing van de omgeving van de St.Janskerk te Linschoten.

De werkgroep Montfoort/Linschoten heeft hierover ingesproken op een form-vergadering van de Gemeente Montfoort.

Lees meer hierover inspraak St.Janskerk

Historie van Harmelen  ( vervolg )

De serie Historie van Harmelen van Pier Sinia in de Dorpskrant van Harmelen heeft inmiddels weer een vervolg gekregen.

Hier volgen de publicaties van :

juni 2919

augustus 2019

oktober 2019

Kloostertuin in Montfoort, een gemiste kans ?

In april 2019 gaf SHK al aan dat het mis dreigde te gaan met de tuin van de Commanderij. Was de tuin maar aangelegd conform de eerder afgegeven vergunning van december 2017 !

.

SHK gaf een persbericht:

Subcategorieën